Home

Gemeenten staan voor de uitdaging om samen met particuliere instanties de regie te nemen en oplossingen te vinden voor maatschappelijke vraagstukken op het terrein van onder andere leefbaarheid, ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, jeugdzorg, inburgering, veiligheid en ouderenzorg. Om deze oplossingen te vinden, moeten lokale overheden snel in kunnen spelen op deze veranderingen en beter, slimmer en moderner gaan functioneren.

Innogration Management Consultants gelooft in het verander- en leervermogen van gemeenten. Zij wil met haar diensten een bijdrage leveren aan het realiseren van de uitdaging waarvoor gemeenten staan door in goede samenspraak met het bestuurlijk en ambtelijk management in gemeenten het zelfinzicht zodanig te vergroten, dat gemeenten richting kunnen geven aan de benodigde veranderingen en anderen kunnen inspireren daarin mee te gaan.

Daarnaast kan Innogration Management Consultants helpen bij het succesvol implementeren van al deze veranderingen in beleid, bedrijfsvoering en dienstverlening. Tijdens de implementatie besteden de adviseurs van Innogration Management Consultants veel aandacht aan een optimale verbinding van bestuur, management en professionals en aan de communicatie over de (voortgang van) de verandering.

Innogration Management Consultants analyseert, begeleidt, managet, communiceert en implementeert op deze wijze succesvolle veranderingen in uw organisatie.

Innogration Management Consultants richt zich op organisatieontwikkeling. En zet mensen daarbij centraal. De groei van medewerkers gaat gelijk op met de groei van bedrijfscompetenties. De ontwikkelaanpak richt zich dan ook op vernieuwing. Innogration gaat ervan uit dat mensen steeds nieuwe doelen kunnen creëren en verwezenlijken.

Innogration is een samenvoeging van ‘innovation’ en ‘integration’. De adviseurs van Innogration Management Consultants willen managers, bestuurders en hun medewerkers op diezelfde manier stimuleren vernieuwend te kijken naar het bestaande en helpen innovaties te integreren in hun organisatie.