Partners

Ernst Koperdraat

Ik ben een gemeenteman bij uitstek. Ik beschik over een 40 jaar lange ervaring. In die tijd heb ik zowat alle voorkomende functies gedurende korte of langere tijd uitgevoerd bij veelal verschillende gemeenten. Ik ben beleidsmedewerker, raadslid/fractievoorzitter en wethouder geweest. Daarnaast heb als interim gemeentesecretaris en als interim manager van functionele afdelingen leiding gegeven aan het ontwerpen en invoeren van veranderingen in het functioneren van die afdelingen. Vaak ging het daarbij om afdelingen in het fysieke domein en het domein van de informatievoorziening. (informatiebeleid- en strategie, inrichting gegevensbeheer, basisregistraties e.d).

In mijn opdrachten heb ik vooral de rol van de koersbepaler en de verbinder. Ik hecht eraan met mijn opdrachtgever en andere stakeholders in het verandertraject een goede relatie op te bouwen. Ik kan daarbij goed rekening houden met meerdere belangen en makkelijk contact leggen met verschillende personen in verschillende situaties. Ik houd goed overzicht en kan snel nieuwe informatie verwerken. Ik ben resultaatgericht en neem de regie in situaties waarvoor ik verantwoordelijk ben. Ik pak zaken gestructureerd en planmatig aan. Ik hecht eraan dat afspraken worden nagekomen.

Recente opdrachten zijn:

  • Accountmanager gemeenten

In deze opdrachten heb ik als accountmanager vanuit KING en/of Ministeries gemeenten in de provincies Noord-Holland en Flevoland geholpen bij het implementeren van de decentralisaties in zorg, jeugd en werk ( 3 decentralisaties)  en bij de invoering van basisregistraties (BAG, WPKB, Handelsregister en BGT)

  • kwartiermaker voor en waarnemend directeur van het Samenwerkingsverband van bronhouders BGT

In deze opdracht heb ik een interbestuurlijk samenwerkingsverband uitgedacht, opgericht en ingericht dat tot taak had de bronhouders van de BGT te ontzorgen bij de productie van een landsdekkende BGT.

  • Interim-manager van functionele afdelingen en sectoren bij diverse gemeenten

In diverse opdrachten was ik bij verschillende gemeenten eindverantwoordelijk voor het functioneren van  functionele afdelingen in het domein van de fysieke omgeving  (afdeling Ruimte en Groen en Beheer openbare Ruimte) en de afdeling informatievoorziening.  Aanleiding voor mijn opdrachten was gelegen in de noodzaak om te komen tot het verbeteren van het functioneren van die afdelingen. In nauwe samenwerking met de betrokken medewerkers heb ik een verbeterplan opgesteld en daarna ingevoerd.

  • regieadviseur EGEM-i voor de gemeenten in de provincie Noord-Holland en Flevoland

In deze opdracht heb ik analyses opgesteld naar de stand van zaken bij  de gemeenten ten aanzien van de invoering van het NUP  Digitalisering en informatievoorziening, proposities opgesteld voor het komen tot een onomkeerbare impuls daarin en de ondersteunende inzet van gemeenteadviseurs daarbij. Als regieadviseur heb ik de uitvoering daarvan namens  gemeentelijke opdrachtgevers (gemeentesecretaris en/of MT) van de gemeenten begeleid en gemonitord.  

  • Interim-directeur Bestuursacademie Randstad en Nederland

In deze opdracht heb ik op directieniveau deelgenomen in het fusieproces van de vier  academies tot een landelijke academie. In dat proces  was ik ook eindverantwoordelijk voor het functioneren van de Bestuursacademie Randstad en kwartier makend directeur voor de landelijke academie. 

Voor meer van mijn huidige werkzaamheden, ervaringen en referenties zie mijn Linkedin-pagina

Heeft U een vraag of wilt U een keer vrijblijvend van gedachte wisselen neem dan contact met mij op.

T: 06-51814172

E: Koperdraat@innogration.nl