Partners

Wim van Oekel

De dienstverlening van de gemeenten

Gemeenten verlenen diensten die niet aansluiten op de verwachtingen van opdrachtgever en klant. Heb je de dienstverlening aan je klanten verbeterd, komt er nieuwe wetgeving. Is je klanttevredenheid verhoogd, moet er stevig bezuinigd worden. Is het sectormodel verlaten zijn er toch verbeteringen nodig. Worden gemeenten ook het portaal voor de gehele overheid. Te veel veranderingen?

Nee! Dat is nu juist onze zekerheid: een omgeving:

  • die vraagt om een logische en efficiënte aanpak;
  • die vraagt om keuzes en duidelijkheid;
  • die vraagt om een aanpak waarin we groeien in ons werk;
  • die vraagt om een groei in de samenwerking met onze afnemers en partners;
  • waarin we opgaven krijgen die vragen om nieuwe oplossingen en werkwijzen.

Hoe kan ik u daarbij helpen?

Mijn kracht is het vertalen van abstracte doelstellingen naar concrete projectresultaten en het realiseren van die resultaten. Een aantal voorbeelden:

Bezuinigen heeft niets met de invoering van de basisregistraties (BAG, BGT) te maken, totdat inzichtelijk is dat er structureel minder fte’s nodig zijn om hetzelfde werk te doen;

Het verbeteren van de dienstverlening wordt pas concreet als de klant bijvoorbeeld de voortgang van zijn omgevingsaanvraag thuis kan volgen op de website;

De groei in efficiënt en doelmatig werken is pas goed te realiseren als medewerkers concreet worden geholpen hun gedrag te veranderen.

Wat mijn werkwijze is?

Dwarsverbanden, gewoontes, voorbeelden en spanningsvelden destilleer ik uit de organisatiedoelstellingen op de niveaus van bestuur, management en werkvloer. Daaruit ontstaat een beeld van de kansen en bedreigingen die aanwezig zijn. Daarnaast gebruik ik de inhoudelijke kennis om te kijken wat werkelijk toepasbaar is in de organisatie. Zo slaag ik er in uw opdracht succesvol in uw organisatie uit te voeren. Cruciaal daarin is vaak de aandacht voor de aanwezige verwachtingen.

Mijn toekomstbeeld?

Bestuurders en ambtenaren die op verjaardagsfeestjes niet in de verdediging hoeven over hun gemeente.

Wie ik ben?

Ik beschik over een jarenlange ervaring in de gemeentelijke praktijk als MT lid, sectorhoofd, afdelingshoofd en beleidsmedewerker. Daarnaast heb ik leiding gegeven aan veranderprogramma’s bij gemeentelijke organisaties. Zowel veranderingstrajecten vanuit de inhoud als veranderingstrajecten waarin het veranderen voorop stond.

Binnen de werkterreinen zaakgericht werken, basisregistraties, Wabo, Ruimtelijke ordening heb ik in diverse rollen (projectleider, adviseur, coach, trainer) succesvolle veranderingen gerealiseerd.

Verder gebruikt het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) mijn diensten als e-adviseur.

Referenties?

Gemeenten Lisse, Den Helder, Ministerie Infrastructuur en Milieu, Bestuursacademie Nederland en nog meer dan veertig andere gemeenten.

Wilt u over bovenstaande onderwerpen eens vrijblijvend van gedachten wisselen? Dat kan natuurlijk:

Telefoonnummer: 06-54324518

E-mail adres: vanoekel@innogration.nl

KING-gecertificeerd e-adviseur